Svetovalna služba

Svetovalna delavka sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Sodelovanje s starši se nam zdi ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in strokovno pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.

Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.