KJE ŽIVIMO IN DELUJEMO

Vrtec Kolezija je samostojni zavod s sedežem Pod bukvami 11. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija, ki ga je 19. 02. 2004 sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Vrtec Kolezija opravlja svojo dejavnost na petih lokacijah v 23 oddelkih.

Enote Vrtca Kolezija

Enota Murgle

Enota Murgle, Pod bukvami 11, je vpeta med nizke hiše murgelskega naselja, odmaknjena od prometnega vrveža in obdana z zelenjem. V enoti je 11 oddelkov (oddelki I. in II. starostnega obdobja), od teh 1 izmenični in 1 oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami.

Enota Kolezija

Enota Kolezija na Rezijanski 22, se ponaša s prostornim igrišcem, ki ga krasijo cvetlične gredice, dva peskovnika in travnate površine. Vrtec je z igriščem neposredno povezan z OŠ Kolezija. Atrijsko grajen vrtec ima v svojem središču še dodatno igrišče za najmlajše. V enoti je 9 oddelkov (oddelki I. in II. starostnega obdobja).

Enota Mencingerjeva

Ta naša enota je nekaj posebnega. Zaradi specifičnih prostorskih danosti tukaj »domuje« le ena skupina otrok, in sicer gre za starostno heterogeni oddelek 2. starostne stopnje. To pomeni, da je v tem oddelku, v primerjavi z običajnimi starostno homogenimi oddelki, manjše število otrok in da so otroci različnih starosti (3 – 6 let).

Enota Koseski

Enota Koseski, na Koseskega ulici 17, se nahaja v neposredni bližini enote Kolezija. V prenovljenih prostorih je prostora za eno skupino otrok I. starostnega obdobja. Otroci imajo možnost izhoda na svojo teraso ali pa se pridružijo otrokom na velikem igrišču enote Kolezija.

Enota Družinsko varstvo

Varstvena družina na Čanžekovi ulici 26, nudi v prijetnem družinskem okolju s teraso in vrtom varstvo 6 otrokom, starim od 1 do 3 let. Pogovorne ure ima vsak drugi torek v mesecu od 15.30 do 16.30 oz. po dogovoru.

Svet zavoda Vrtec Kolezija

Svet zavoda/vrtca sestavljajo:

 • trije imenovani predstavniki ustanovitelja – Mestne občine Ljubljana,
 • pet izvoljenih predstavnikov delavcev vrtca
 • trije izvoljeni predstavniki staršev.

Člani sveta nimajo namestnikov. Svet vrtca deluje po poslovniku in opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

MANDAT SVETA VRTCA:

Svet ima 4-letni mandat. Mandat začne teči s prvo konstitutivno sejo (ko so imenovani vsi člani sveta, če z aktom o ustanovitvi ni določeno drugače). Če je član imenovan oziroma izvoljen med mandatom (nadomestno članstvo), mu preostane toliko mandata, kolikor ga ima svet.

PRISTOJNOSTI SVETA VRTCA (48. člen ZOFVI):

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Vizija Vrtca Kolezija

Ustvarjamo vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, dogovarjanju in razumevanju.

Pomembna nam je toplina in dobri medsebojni odnosi, ki jih prenašamo na otroke, da se v našem vrtcu dobro počutimo veliki in mali.

Beseda ravnateljice

V urejanju.

Hvala za razumevanje.