KJE ŽIVIMO IN DELUJEMO

Vrtec Kolezija je samostojni zavod s sedežem Pod bukvami 11. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija, ki ga je 19. 02. 2004 sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Vrtec Kolezija opravlja svojo dejavnost na štirih lokacijah v 22 oddelkih.

Svet zavoda Vrtec Kolezija

Svet zavoda/vrtca sestavljajo:

 • trije imenovani predstavniki ustanovitelja – Mestne občine Ljubljana,
 • pet izvoljenih predstavnikov delavcev vrtca
 • trije izvoljeni predstavniki staršev.

Člani sveta nimajo namestnikov. Svet vrtca deluje po poslovniku in opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

MANDAT SVETA VRTCA:

Svet ima 4-letni mandat. Mandat začne teči s prvo konstitutivno sejo (ko so imenovani vsi člani sveta, če z aktom o ustanovitvi ni določeno drugače). Če je član imenovan oziroma izvoljen med mandatom (nadomestno članstvo), mu preostane toliko mandata, kolikor ga ima svet.

Zapisniki sej Sveta vrtca:

Zapisnik 1. seje, dne 22. 10. 2020: Zapisnik 1.seje 22.10.20

PRISTOJNOSTI SVETA VRTCA (48. člen ZOFVI):

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Vizija Vrtca Kolezija Himna Vrtca Kolezija

vizija vtca hm

Beseda ravnateljice

Vrtec je več kot le stavba z ograjenim igriščem…

Poslanstvo vrtca je, da zagotavlja in izvaja kakovostni vzgojno-izobraževalni program, osnova za delo v vrtcu je nacionalni Kurikulum za vrtce, ki omogoča strokovno načrtovanje. Prioriteta pri načrtovanju programa je slediti predpisanemu učnemu programu, s poudarkom na zadovoljnih otrocih, ki v skladu s svojo naravo želijo odkrivati, spoznavati in raziskovati svet, v katerega so se rodili.

Otroci so naša prihodnost.

Poslanstvo našega vrtca je, da otrokom nudimo še kakovostnejši vzgojno-izobraževalni program. Zagotavljamo  spodbudno učno okolje, saj je vsak otrok lahko uspešen, če znamo poiskati njegova močna področja in jih nato razvijati. Otroke želimo vzgojiti v samostojne, odgovorne in samozavestne osebnosti, spodbujati k ustvarjalnosti, spoštljivosti, medsebojnemu razumevanju in sprejemanju drugačnosti.

Sodelovanje vrtca s starši je pogoj  za uspešno vzgojno izobraževalno delo in dopolnjevanje družinske vzgoje. Medsebojna podpora, spoštovanje in zaupanje  so bistveni za optimalni razvoj institucije in posameznika.

Želimo si, da skupaj vzgojimo otroke v zdrave osebnosti, ki spoštujejo sebe, sočloveka, našo kulturo, so odprti do drugih kultur in spoštljivi do okolja, v katerem živimo.

S starši želimo krepiti povezovalni odnos, jih spodbujati k sodelovanju in bogatenju vzgojnega dela, saj skupaj zmoremo več. 

ravnateljica 

Nina Klemen

Accessibility