Vpis in sprejem otroka v vrtec

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu in priložijo zahtevana dokazila. Vloge dobijo starši na upravi vrtca (Murgle, Pod bukvami 11), na spletnih straneh vrtca (www.vrteckolezija.si) ter Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).

Vlagatelj (eden od staršev oziroma otrokov skrbnik) lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka v samo en vrtec. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

*(podrobneje si lahko preberete v Odloku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Mestni svet MOL, dne 27 .9. 2010)

Da bi se počutili varni, prosimo in želimo:

 1. Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil – naslov, telefonska številka v službi in doma.
 2. Otrok lahko pride v vrtec in odide iz vrtca le v spremstvu staršev. Ob prihodu in odhodu se morate javiti vzgojiteljici.
 3. Otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši. Druge odrasle osebe (npr. babica, soseda) in osebe starejše od 10 let (npr. brat, sestrična), pa le, če imajo pisno pooblastilo staršev.
 4. Prosimo, da starši spoštujejo vse pravne dogovore glede vzdrževanja stikov z otrokom v primerih, ko otrok ne živi z obema roditeljema.
 5. V vrtec naj otroci ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje ali varnost ostalih otrok.
 6. Starši naj poskrbijo za zdravo, udobno in varno obleko in obutev otrok (v kateri se lahko tudi umažejo).
 7. Dragocenih predmetov, denarja in igrač (razen po dogovoru z vzgojiteljico) naj otrok raje ne prinaša v vrtec, ker vrtec ne odgovarja zanje.
 8. Starši morajo redno izpolnjevati finančne obveznosti do vrtca. Za vsa pojasnila glede plačevanja vrtca naj se osebno ali po telefonu obračajo na računovodstvo vrtca.
 9. Za praznovanje rojstnih dni otrok starši ne prinašajo v vrtec nobene hrane in pijače. V vrtcu bomo poskrbeli za prijetno in doživeto praznovanje (pihanje svečk, rajanje ob glasbi, glasbene želje, risanje risbic, darilce s strani skupine …) in otrokom nudili posladek (vrtčevski keksi, čaj).
 10. Prepovedano je prosto prehajanje po (praznih) igralnicah, brez prisotnosti kogarkoli od zaposlenih v vrtcu.
 11. Pri prevzemu otroka se držite poslovnega časa enote.

Vloge za vpis v vrtec